WALNE ZEBRANIE 25.MARCA 2023R.

WALNE ZEBRANIE 25.MARCA 2023R.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie,

Rodzinny Ogród Działkowy im.Ks.L.Przyłuskiego w Poznaniu

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

Które odbędzie się w dniu: 25-03-2023

w ROD im.Ks.L.Przyłuskiego Poznań ul.Dojazd _świetlica Domu Działkowca

Początek obrad:

W I terminie godz. 09:30

W II terminie godz. 10:00

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
11.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
11.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
17.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
17.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
17.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
18. Uchwalenie opłaty stałej za energię elektryczną
19. Uchwalenie opłaty stałej wodnej
20. Uchwalenie wysokości opłaty za śmieci
21. Uchwalenie kwoty na świadczenia i nagrody
21.1. Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
21.2. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 17-03-2023 do 18-03-2023 w godzinach od: 16:00 do: 18:00 w świetlicy ROD_ dnia 18.03.2023 w godz. 11:00 do 13:00

    Zawiadamia

Zarząd ROD im. ks. L. Przyłuskiego

    w Poznaniu.

UWAGA !!! PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA , TJ. OKOŁO GODZINY 13:00 ZOSTANIE OTWARTA WODA NA SEZON.

Walne zebranie zaproszenie 1

Walne zebranie zaproszenie 2

Comments are closed.