Opłaty 2019

Opłaty 2019

Wysokość    opłat   w  2019  roku 

Organ  zatwierdzający:

Walne Zebranie Działkowców ROD im.Ks.Leona Przyłuskiego  w Poznaniu w dniu 23.03.2019

kwota w  PLN  termin   zapłaty
 1.Składka  członkowska ( 6,00 zł od działki) 6,00 31.05.2019r.
 2.Opłata na  rzecz  Ogrodu  (98 gr./m² ) plus partycypacja w kosztach zarządzania PZD (8gr. /m²) 1,06 zł/m² 31.05.2019r.
3. Opłata za wywóz nieczystości segregowanych 96,00 31.05.2019r.
4. Stała energetyczna 12,00 31.05.2019r.
5. Stała wodna 12,00 31.05.2019r.
6. Opłata  inwestycyjna 30,00 31.05.2019r.
7.Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej (w przypadku, gdy wyłączenie jest sankcją karną -nieterminowe płatności) 30,00 przed załączeniem

Wpłat  należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy ROD im. Ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu :

 PKO  BP S.A. I O/Poznań  Nr konta : 05 1020  4027  0000  1502  0412  9094

Uwaga!

Po upływie terminów  płatności naliczane będą odsetki ustawowe od wpłat  przeterminowanych
Dodatkowe opłaty  nowych użytkowników  ROD ( przy  nabyciu  działki)
kwota w  PLN termin   zapłaty
  1.Wpisowe od nowych członków ROD 300,00 dzień nabycia
  2. jednorazowa opłata inwestycyjna (zmiana dzierżawcy) §147 ust.1 pkt.1 Statutu 1200,00 dzień nabycia
Razem 1500,00 Dla nowych użytkowników istniejących działek
Opłaty dodatkowe należy wnosić gotówką w kasie Zarządu ROD w momencie składania dokumentów związanych z nabyciem działki.