OPŁATY 2023

OPŁATY 2023

Wysokość opłat w 2023r.

Organ zatwierdzający: Walne Zebranie Działkowców ROD im. Ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu 25.03.2023r.

Wyszczególnienie

kwota w PLN

termin zapłaty

1.Składka członkowska ( 6,00 zł od działki)

6,00

30.06.2023

2.Opłata na rzecz Ogrodu (1,20 gr./m² ) plus partycypacja w kosztach zarządzania PZD (12gr. /m²)

1,32 zł/m²

30.06.2023

3. Opłata za wywóz nieczystości i odpadów zielonych (od działki)

250,00

30.06.2023

4. Stała energetyczna (od działki)

0,00

5. Stała wodna (od działki)

30,00

30.06.2023

6. Opłata inwestycyjna – (od działki) wymiana wodomierzy na działkach

115,00

30.06.2023

7. Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej   (w przypadku, gdy wyłączenie jest sankcją-nieterminowe płatności)

30,00

30.06.2023

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy ROD im. Ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu :

PKO BP S. A. I O/Poznań Nr konta : 05 1020 4027 0000 1502 0412 9094

Uwaga!

Po upływie terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe od wpłat przeterminowanych
Dodatkowe opłaty nowych użytkowników ROD ( przy nabyciu działki)

kwota w PLN

termin zapłaty

1.Wpisowe od nowych członków ROD

350,00

dzień nabycia

2. jednorazowa opłata inwestycyjna (zmiana dzierżawcy) §147 ust.1 pkt.1 Statutu

1200,00

dzień nabycia

Razem

1550,00

Dla nowych użytkowników istniejących działek