Opłaty 2020

Opłaty 2020

Wysokość    opłat   w  2020  roku 

Organ  zatwierdzający:

Komisaryczne Walne Zebranie Działkowców ROD im.Ks.Leona Przyłuskiego  w Poznaniu w dniu 26.09.2020

kwota w  PLN  termin   zapłaty
 1.Składka  członkowska ( 6,00 zł od działki) 6,00 31.05 oraz 31.10.2020
 2.Opłata na  rzecz  Ogrodu  (1,08 gr./m² ) plus partycypacja w kosztach zarządzania PZD (9gr. /m²) 1,17 zł/m² 31.05 oraz 31.10.2020
3. Opłata za wywóz nieczystości segregowanych (96+50) od działki 146,00 31.05 oraz 31.10.2020
4. Zakup kontenera 7m3 na odpady zielone (od działki) 30,00 31.05 oraz 31.10.2020
5. Stała energetyczna 12,00 31.05 oraz 31.10.2020
6. Stała wodna 20,00 31.05 oraz 31.10.2020
7. Opłata  inwestycyjna 30,00 31.05 oraz 31.10.2020
8.Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej (w przypadku, gdy wyłączenie jest sankcją karną -nieterminowe płatności) 30,00 przed załączeniem

Wpłat  należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy ROD im. Ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu :

 PKO  BP S.A. I O/Poznań  Nr konta : 05 1020  4027  0000  1502  0412  9094

Uwaga!

Po upływie terminów  płatności naliczane będą odsetki ustawowe od wpłat  przeterminowanych
Dodatkowe opłaty  nowych użytkowników  ROD ( przy  nabyciu  działki)
kwota w  PLN termin   zapłaty
  1.Wpisowe od nowych członków ROD 300,00 dzień nabycia
  2. jednorazowa opłata inwestycyjna (zmiana dzierżawcy) §147 ust.1 pkt.1 Statutu 1200,00 dzień nabycia
Razem 1500,00 Dla nowych użytkowników istniejących działek
Opłaty dodatkowe należy wnosić gotówką w kasie Zarządu ROD w momencie składania dokumentów związanych z nabyciem działki.